Obmiary robót murowych i tynkowych

Obmiary robót murowych i tynkowych wg obowiązujących norm Przy obecnie stosowanym akordowym systemie opłacania robót w budownictwie niezbędną rzeczą dla murarza i tynkarza jest znajomość zasad obmiaru robót murowych i tynkowych. Murarz i tynkarz otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę w zależności od wykonanej ilości roboty. Ilość tę określa się w jednostkach obmiaru. Jednostkami obmiaru robót murarskich są metry sześcienne (m), metry kwadratowe (m) i metry bieżące (mb) oraz sztuki (szt), jeżeli chodzi o osadzenie różnych przedmiotów, jak kratki wentylacyjne, drzwiczki wycierowe itp. Jednostkami obmiaru robót tynkowych są metry kwadratowe (m), metry bieżące (mb) oraz sztuki (szt) w wypadku różnych reperacji. Read more „Obmiary robót murowych i tynkowych”

Obmiar robót murowych

Obmiar robót murowych Wykonane roboty murowe oblicza się według pomiarów w naturze. Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoina- mi. Dla murów wykonywanych z cegły znormalizowanej produkowanej obecnie 25 X 12 X 6,5 cm oraz z cegły o dawnych wymiarach 27 X 13 X 6 grubość obliczeniową muru 1/4, 1/2, 1, 11/2, 2 itd. cegły należy przyjmować wg danych podanych w tabeli 25. Mury z cegły nieznormalizowanej , z pustaków, bloków betonowych lub gazobetonowych oblicza się wg rzeczywistej grubości tych elementów z dodaniem grubości spoin. Read more „Obmiar robót murowych”

Krawedzie wypukle pionowe

Jakie krawędzie wypukłe pionowe i poziome należy uwzględniać przy obmiarze robót murowych ? Krawędzie wypukłe pionowe, które należy uwzględniać przy obmiarze murów, zaznaczono cyframi Obsadzanie ościeżnic (futryn) oblicza się w m2 mierząc otwór w świetle ościeżnic. Powierzchnie otworów w murach mierzy się jak następuje: a) otwory bez ościeżnic i bez węgarków – w świetle murów, b) otwory bez ościeżnic z węgarkami – w świetle węgarków, c) otwory, w których ościeżnice (futryny) obmurowuje się równocześnie ze wznoszeniem murów – w świetle ościeżnic, d) część łukowa otworów wg wpisanego trójkąta (szerokość X największa wysokość: 2). Z obmiaru ścian zewnętrznych i wewnętrznych (nośnych i działowych) potrąca się: a) wszystkie otwory i wnęki o objętości powyżej 0,05 m3 b) części konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych, przy kubaturze ponad 0,01 m, Z obmiaru ścian zewnętrznych i wewnętrznych (nośnych i działowych) nie potrąca się: a) kanałów dymowych i wentylacyjnych, a) wnęk na liczniki elektryczne i gazowe bez względu na ich wielkość, b) wszelkich bruzd na przewody c. o. i oporów na stropy i sklepienia, d) gniazd dla belek i stopni, e) obmurowanych części konstrukcji stalowych i drewnianych, f) obmurowanych części konstrukcji betonowych i żelbetowych. Read more „Krawedzie wypukle pionowe”

Pompy róznicowe

Pompy różnicowe Pompy różnicowe są wykonywane jako poziome, pionowe lub też jako pompy czerpalnej z tłokiem zaworowym oraz tłokiem rurowym. W pompach tych zastosowany jest nurnik różnicowy o dwu średnicach: większej d i mniejszej dl. Ponieważ różnica d-dl nie jest tak duża jak w pompach poprzednio opisanych, zapotrzebowanie mocy i wydajność w ciągu jednego obrotu korby są bardziej równomierne. W tym celu średnice nurnika są zwykle tak dobierane, że pole przekroju mniejszego równa się połowie pola przekroju większego nurnika; wówczas przy każdym skoku jest wytłaczana połowa roboczej objętości cylindra. Skutkiem ruchu nurnik w kierunku ku korbowym ciecz zostaje zassana do wnętrza pompy między zaworem ssawnym i tłocznym, zaś ciecz znajdująca się za zaworem tłocznym zostaje wytłoczona. Read more „Pompy róznicowe”

Chlorowanie jest najprostsza metoda odkazania za pomoca chloru

Aby w wodzie przeznaczonej do picia zniszczyć bakterie, należy ją poddać ostatecznemu zabiegowi, tzw. odkażaniu, które nazywane jest także wyjałowieniem, dezynfekcją lub sterylizacją wody. Wodę można odkażać za pomocą chlorowania, ozonowania, stosowania promieni pozafioletowych i chloraminy, oddziaływania soli metali ciężkich (srebra, miedzi) i za pomocą ultradźwięków. Chlorowanie jest najprostszą metodą odkażania za pomocą chloru, którego bakteriobójcze działanie polega na tym, że wiąże on wodór, a uwalnia tlen. Tlen z chwilą powstania niszczy bakterie i utlenia związki organiczne zawarte w wodzie, natomiast kwas solny jest zobojętniany przez zawarte w wodzie kwaśne i obojętne węglany. Read more „Chlorowanie jest najprostsza metoda odkazania za pomoca chloru”

Pierwsze rozwiazanie stosuje sie glównie przy urzadzeniach ujec wody dla celów wodociagowych

Pierwsze rozwiązanie stosuje się głównie przy urządzeniach ujęć wody dla celów wodociągowych. Zużycie ciepła w kcal/h, potrzebnego do podwyższenia temperatury wody przepływającej przez kratę, może być określone ze wzoru: w = 1000 • 3600 Qtw [kcal/h] c. Kraty ogrzewane parą lub gorącą wodą Parowe ogrzewanie krat wymaga znacznej ilości pary i z tego względu jest rzadko stosowane. Zwykle wykorzystywana jest para wydechowa lub używana w procesie technologicznym w parowych urządzeniach albo siłowniach zakładów przemysłowych, rzadziej para dostarczana ze specjalnie w tym celu zainstalowanych urządzeń kotłowych. Krata składa się z rur stalowych; korzystne dla eksploatacji jest zainstalowanie dwóch krat: przedniej z oczkami około 20 cm i tylnej gęstszej, nie podgrzewanej. Read more „Pierwsze rozwiazanie stosuje sie glównie przy urzadzeniach ujec wody dla celów wodociagowych”

Oczyszczanie krat ruchomymi szczotkami

Oczyszczanie krat ruchomymi szczotkami odbywa się po stronie napływu wody. Krata zajmuje całą szerokość studzienki czerpnej, a po obu jej stronach porusza się łańcuch Galla. Do łańcuchów w sześciu miejscach przymocowane są listwy , na listwach zaś osadzone są szczotki. Łańcuchy Galla za pomocą kółek zębatych oraz przekładni są poruszane silnikiem elektrycznym o mocy 4,8 kW. Silnik oraz przekładnię ustawia się na pokryciu (sklepieniu) studzienki czerpnej. Read more „Oczyszczanie krat ruchomymi szczotkami”